Wydawnictwo

Zaproszenie do nadsyłania do Biuletynu IHAR publikacji o charakterze wdrożeniowym

Zaproszenie
do nadsyłania do Biuletynu IHAR publikacji o charakterze wdrożeniowym

 

Redakcja Biuletynu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin pragnie tym razem zaprosić Państwa do nadsyłania tekstów publikacji naukowych o charakterze wdrożeniowym. Proponowane publikacje powinny łączyć wyniki wcześniej przeprowadzonych badań naukowych  ale jednocześnie zawierać informacje o korzyściach jakie będą płynęły z wdrożenia uzyskanych wyników. Będą one opublikowane w specjalnym wydaniu Biuletynu IHAR, oczywiście po uprzednim uzyskaniu pozytywnych recenzji. Mamy nadzieję, że zaproponowani przez Redakcję recenzenci podejdą do oceny prac w specyficzny sposób. Powinna się liczyć przede wszystkim wiarygodność opisywanych wyników badań (własnych lub na podstawie dostępnej literatury) oraz proponowane efekty innowacyjne i wdrożeniowe tych rozwiązań.

Zakres tematyczny prac do specjalnego wydania wdrożeniowego Biuletynu IHAR może być bardzo różny. Mogą to być prace z zakresu nowych trendów i doskonalenia obecnie stosowanych metod hodowli gatunków roślin rolniczych, z zakresu odmianoznawstwa uwzględniającego wartość agrotechniczną i użytkową współczesnych genotypów, stanu obecnego oraz optymalizacji krajowego i europejskiego rynku nasiennego a jego uwarunkowań geograficznych i strukturalnych, wykorzystania postępu biologicznego w różnych systemach gospodarowania i różnych kierunkach produkcji rolniczej, zrównoważonego stosowania chemicznych i biologicznych środków produkcji rolniczej, metod nowoczesnego przechowalnictwa płodów rolnych, wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne oraz szeroko rozumianej ekonomiki produkcji rolniczej. Mile widziane będą prace o charakterze innowacji produktowej, technologicznej czy rynkowej. Hodowcy roślin rolniczych mogą zaprezentować swoje osiągnięcia hodowlane na tle innych firm konkurencyjnych i dzięki temu pozyskać dla wielu swoich unikatowych odmian nowy rynek.

Prace umieszczone w specjalnym Wydaniu będą punktowane tak jak publikacje naukowe: 20 pkt. zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

 

Artykuły mogą być opublikowane w języku angielskim i polskim lub w języku angielskim z dołączonym polskim tłumaczeniem. Redakcja biuletynu oferuje współpracę z biurem tłumaczeń w zakresie korekty językowej tekstów w języku angielskim.

Zachęcamy naukowców, hodowców, przedstawicieli firm nasiennych, agronomów, technologów i ekonomistów do skorzystania z okazji i opublikowania swoich prac w tym wydaniu Biuletynu IHAR. Ze swej strony gwarantujemy szeroki dostęp czytelników i praktyków do tych publikacji.