Misja

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy to Instytut o dużym potencjale naukowym i rozwojowym umocowanym na trzech filarach:

 1. nauce;
 2. działaniach aplikacyjnych oraz wdrożeniach;
 3. upowszechnianiu wiedzy i komercjalizacji.

Instytut stanowi ważne zaplecze naukowo-badawcze dla polskiej hodowli i nasiennictwa rolniczych roślin uprawnych. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu agronomii, biotechnologii w rolnictwie, technologii produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa roślin rolniczych i energetycznych.

W sposób szczególny działania Instytutu koncentrują się na:

 • genetycznych podstawach hodowli roślin uprawnych;
 • mechanizmach warunkujących odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne;
 • wykorzystaniu metod molekularnych w hodowli roślin uprawnych; opracowaniu nowoczesnych metod hodowli twórczej, w tym metod oceny cech użytkowych materiałów wyjściowych i hodowlanych w warunkach laboratoryjnych i polowych;
 • monitorowaniu dla potrzeb nauki i hodowli występowania w kraju gospodarczo ważnych patogenów i szkodników roślin uprawnych, w tym organizmów kwarantannowych;
 • nowych technologiach i technikach przechowywania materiału siewnego; podnoszenia wartości biologicznej, technologicznej i przechowalniczej materiału siewnego odmian;
 • ocenie postępu odmianowego, ekonomice hodowli i optymalizacji produkcji nasiennej roślin uprawnych;
 • opracowywaniu, doskonaleniu i monitorowaniu krajowych norm nasiennych oraz metod oceny jakości materiału siewnego roślin uprawnych i sadzeniaków ziemniaka.

Badania realizowane są m. in. w ramach działalności statutowej, Programu Wieloletniego 2015-2020 „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, badań podstawowych na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, badań w zakresie rolnictwa ekologicznego, oraz 18 projektów krajowych i 8 projektów zagranicznych.

Mierzony publikacjami, patentami i certyfikatami dorobek naukowy Instytutu, kładzie naukowe podwaliny pod polską hodowlę. W latach 2013–2018 pracownicy Instytutu byli autorami bądź współautorami 2656 publikacji naukowych, 21 patentów, oraz 6 zgłoszeń patentowych. Tylko w latach 2017-2018 wdrożono do uprawy blisko 100 odmian podstawowych gatunków roślin uprawnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków itp.), wyhodowanych na bazie materiałów wyjściowych IHAR-PIB. Instytut, przekazując corocznie ponad 2000 nowych linii hodowlanych do praktycznej hodowli nowoczesnych odmian, wnosi bezpośredni wkład w jej rozwój i utrzymanie rynkowej konkurencyjności.

Wyniki prac badawczych prezentowane są również w specjalistycznych czasopismach Instytutu:

 • Biuletynie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin;
 • Plant Breeding and Seed Science;
 • Ziemniaku Polskim;

z których dwa pierwsze zostały wyróżnione w konkursie "Wsparcie dla czasopism naukowych" przez MNiSW i będą w ewaluacji traktowane jak czasopisma, które są już w międzynarodowych bazach (uzyskując 20 pkt. na liście MNiSW).