O nas

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin został utworzony w 1951 roku. Od roku 2010 posiada status Państwowego Instytutu Badawczego. Działalność naukowa Instytutu prowadzona jest w sześciu ośrodkach naukowych rozmieszczonych na terenie kraju, których kadrę stanowi 334 osób, w tym 120 pracowników naukowych  (12 osób z tytułem profesora, 10 osób na stanowisku profesora Instytutu, 65 adiunktów oraz 33 asystentów).:

 • Siedziba główna Instytutu w Radzikowie
 • Oddział IHAR-PIB – Bonin,         
 • Oddział IHAR-PIB – Bydgoszcz,
 • Oddział IHAR-PIB – Jadwisin,    
 • Oddział IHAR-PIB – Młochów,
 • Oddział IHAR-PIB – Poznań,

W skład Instytutu wchodzi ponadto sześć Zakładów Doświadczalnych działających w różnych rejonach kraju:

 • ZD IHAR-PIB Bartążek,
 • ZD IHAR-PIB Bonin,
 • ZD IHAR-PIB Grodkowice,
 • ZD IHAR-PIB Nieżychowice,
 • ZD IHAR-PIB Oleśnica Mała,
 • ZD IHAR-PIB Radzików,

oraz pięć spółek z zajmujących się hodowlą roślin:

 • Hodowla Roślin Smolice,
 • Hodowla Roślin Strzelce,
 • Hodowla Ziemniaka Zamarte,
 • Hodowla Roślin Grunwald,
 • Agro Inserwis.

Instytut w ramach umów współpracuje z 23 instytucjami z 15 krajów, z 12 instytutami naukowymi i 20 uczelniami wyższymi w kraju, oraz prowadzi stałą współpracę ze szkołami rolniczymi.

Instytut oferuje usługi badawcze i diagnostyczne, dla firm hodowlanych, przedsiębiorstw branżowych i placówek naukowych, w zakresie:

 • oceny odporności, wykrywania i identyfikacji patogenów;
 • analiz biochemicznych i oceny jakości produktów roślinnych;
 • wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli przez rekombinację i metodami biotechnologicznymi;
 • identyfikację genetyczną (fingerprinting) oraz badania genomiczne;
 • wykrywania i identyfikacji GMO gatunków uprawnych w produkcji pasz oraz przemysłu spożywczego;
 • opiniowania i usług doradczych w zakresie jakości nawierzchni trawiastych;
 • agrotechnicznej i użytkowej oceny wartości odmian roślin uprawnych.

Od 1996 r. Instytut pełni rolę koordynatora i wykonawcy Krajowego Programu Ochrony Zasobów Genowych Roślin Użytkowych. Główne zadania tego programu obejmują:

 • gromadzenie populacji odmian roślin uprawnych i dziko rosnących gatunków, zagrożonych erozją genetyczną;
 • opis i waloryzację zebranych materiałów, utrzymanie ich w czystości genetycznej.
 • zachowanie bioróżnorodności prowadzone jest w formie kolekcji ex situ, in situ, w przechowalni długoterminowej.

W strukturze Instytutu znajduje się również Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, o statusie Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. analiz GMO w żywności, paszy i nasionach na cele produkcji ekologicznej, które posiada system zarządzania jakością i uznawaną międzynarodowo akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 748, potwierdzającą zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Do zadań Laboratorium należy:

 • opracowywanie metod jakościowych i ilościowych analiz GMO;
 • identyfikacja i ocena zawartości GMO w materiale pochodzenia roślinnego;
 • współpraca z instytucjami zaangażowanymi w kontrolę GMO w żywności, paszach i środowisku;
 • badania dotyczące wpływu GMO na organizmy niecelowe;
 • organizowanie szkoleń w zakresie analizy GMO.

W Instytucie prowadzone jest laboratorium akredytowane Oceny Wartości Siewnej i Nasionoznawstwa, działające w zakresie uprawnień nadanych przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, a będąc członkiem Międzynarodowego Związku Oceny Nasion – ISTA Instytut posiada uprawnienia do corocznego tłumaczenia i wydawania polskiej wersji przepisów ISTA oraz udziału w międzynarodowych analizach porównawczych

Instytut organizuje, bądź współorganizuje liczne krajowe konferencje cykliczne związane z hodowlą roślin uprawnych min.:

 • „Rośliny oleiste”,
 • „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”,
 • „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”;
 • „Nauka doradztwu rolniczemu”;
 • „Charakterystyka zasobów genowych dla hodowli roślin”,
 • „Dzień młodego naukowca”
 • oraz liczne szkolenia.